Προσωρινές απαλλαγές

Ο Υπουργός μπορεί, σε ατομικές περιπτώσεις, να επιτρέπει την προσωρινή χρήση αερολιμένα της Δημοκρατίας από αεροπλάνα που δεν μπορούν να λειτουργούν βάσει των άλλων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

(α) αεροπλάνα των οποίων η λειτουργιά είναι τέτοιας εξαιρετικής φύσεως, ώστε δεν θα ήταν εύλογο να απορριφτεί μια προσωρινή παρέκκλιση,

(β) αεροπλάνα που διενεργούν μη εμπορικές πτήσεις για σκοπούς μετατροπής, επισκευής ή συντηρήσεως.