Περιορισμός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών

208. [Διαγράφηκε]