Περιορισμός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών

1. Ο Υπουργός μπορεί να περιορίζει την διαγράφη από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών αεροπλάνων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου σε ετήσιο ποσοστό μέχρι 10 % του συνολικού πολίτικου υποηχητικού αεριωθούμενου στόλου ενός αερομεταφορέα, του οποίου η άδεια εκμεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από την Δημοκρατία, ή ενός κοινοτικού αερομεταφορέα ή ενός αερομεταφορέα του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 203 (αεροπλάνα με αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο) παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται στα αεροπλάνα που παραμένουν στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών συμφώνα με την παράγραφο 1.