Εφαρμογή των περί ανταγωνισμού διατάξεων στις αερομεταφορές

Υπό την επιφύλαξη των λοιπών άρθρων του παρόντος κεφαλαίου, οι διατάξεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 1989, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει του νόμου αυτού εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, εφαρμόζονται και στον τομέα των αερομεταφορών.