Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αναφέρονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων της Κυπριακής Δημοκρατίας αφ’ ενός και κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο αφ’ ετέρου, οι οποίες ούτε ξεκινούν ούτε σταματούν ούτε έχουν ως τελικό προορισμό αεροδρόμιο που βρίσκεται σε τρίτο κράτος.