Πληροφόρηση του συντονιστή

Αερομεταφορείς που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα σε ένα συντονισμένο ή πλήρως συντονισμένο αερολιμένα υποβάλλουν στον συντονιστή τις ζητούμενες από αυτόν σχετικές πληροφορίες.