Χρήση Αεριωθούμενων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων

1. Τα αεριωθούμενα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, παρά μόνο αν έχουν λάβει πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα 16 της διεθνούς σύμβασης του Σικάγου 1944 στον Τόμο 1, Μέρος II, Κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988).

2. Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από το εδάφιο 1 για αεροπλάνα ιστορικού ενδιαφέροντος.

3.  Η αρμόδια αρχή ενημερώνει για τις χορηγούμενες παρεκκλίσεις βάσει της παραγράφου 2 τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογώντας την απόφαση αυτή.