Αεροπλάνα με αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο

1. Τα αεριωθούμενα υποηχητικά πολίτικα αεροπλάνα, που είναι εφοδιασμένα με κινητήρες που έχουν αναλόγια παρακάμψεως μικρότερη του δυο, δεν μπορούν να λειτουργούν σε αεροδρόμια της Δημοκρατίας, εκτός αν έχουν λάβει πιστοποιητικό θορύβου-

(α) είτε με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 3, Τόμος του Παραρτήματος 16 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944, τρίτη έκδοση (1993),

(β) είτε με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 2, Τόμος Ι του Παραρτήματος 16 της ανωτέρω Συμβάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι έλαβαν πρώτα ένα ατομικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας εντός των τελευταίων εικοσιπέντε ετών.

2. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου, όλα τα αεριωθούμενα υποηχητικά πολίτικα αεροπλάνα που λειτουργούν από αερολιμένες της Δημοκρατίας υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 (α).