Αποταμίευμα χρονοθυρίδων

1. Σε κάθε αερολιμένα, όπου γίνεται κατανομή χρονοθυρίδων, συνίσταται αποταμίευμα χρονοθυρίδων για κάθε συντονισμένη περίοδο. Το αποταμίευμα αυτό περιλαμβάνει τις χρονοθυρίδες που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, εκείνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν, εκείνες που εγκαταλείφτηκαν από ένα αερομεταφορέα κατά την διάρκεια ή στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού δρομολογίων ή κατέστησαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσιμες.

2. Μη χρησιμοποιούμενες χρονοθυρίδες ανακαλούνται και εντάσσονται στο οικείο αποταμίευμα, εκτός αν η μη χρησιμοποίηση μπορεί να δικαιολογηθεί με την ακινητοποίηση ενός τύπου αεροσκάφους, το κλείσιμο ενός αερολιμένα ή εναέριου χώρου ή με ανάλογες έκτακτες περιστάσεις.

3. Χρονοθυρίδες που έχουν κατανεμηθεί σε αερομεταφορέα για την εκτέλεση τακτικού δρομολογίου ή προγραμματισμένου εκτάκτου δρομολογίου για ορισμένο χρονικό σημείο της ημέρας και για την ίδια ημέρα της εβδομάδας κατά την διάρκεια ορισμένης περιόδου, που μπορεί να καλύπτει έως μια περίοδο προγραμματισμού δρομολογίων, δεν χορηγούν στον αερομεταφορέα δικαίωμα στις ίδιες χρονοθυρίδες κατά την επομένη αντίστοιχη περίοδο, εκτός αν ο αερομεταφορέας μπορεί να καταδείξει στον συντονιστή, ότι οι εν λήγω χρονοθυρίδες χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του συντονιστή, τουλάχιστον κατά ποσοστό 80% από τον αερομεταφορέα αυτόν κατά την περίοδο για την οποία κατανεμήθηκαν.

4. Χρονοθυρίδες, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε αερομεταφορέα πριν τις 31 Ιανουαρίου για την επομένη θερινή περίοδο, ή πριν τις 31 Αύγουστου για την επομένη χειμερινή περίοδο, άλλα οι οποίες επιστραφήκαν στον συντονιστή για ανακατανομή πριν τις ημερομηνίες αυτές, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη κατά τον υπολογισμό της χρησιμοποιήσεως τους.

5. Αν δεν μπορεί να καταδειχτεί η κατά ποσοστό 80% χρησιμοποίηση μιας σειράς χρονοθυρίδων, όλες οι χρονοθυρίδες που συγκροτούν την εν λόγω σειρά εντάσσονται στο αποταμίευμα χρονοθυρίδων, εκτός αν η μη χρησιμοποίηση τους μπορεί να δικαιολογηθεί για ένα από τους έξης λόγους:

(α) απρόβλεπτες και αναπότρεπτες περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει ο αερομεταφορέας, και οι οποίες οδηγούν παραδείγματος χάρη -

σε ακινητοποίηση του τύπου του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται εν γένει για το εν λόγω δρομολόγιο,

σε κλείσιμο αερολιμένα ή εναέριου χώρου,

(β) προβλήματα σχετιζόμενα με την έναρξη εκτελέσεως ενός νέου τακτικού δρομολογίου επιβατών με αεροσκάφη μέχρι και ογδόντα θέσεων σε μια διαδρομή μεταξύ ενός περιφερειακού αερολιμένα και του συντονισμένου αερολιμένα, και όπου η μεταφορική ικανότητα δεν υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις ετησίως ή

(γ) σοβαρή οικονομική ζημιά για τον ενδιαφερόμενο Κυπριακό ή κοινοτικό αερομεταφορέα ή αερομεταφορέα του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, με συνέπεια την χορήγηση από την αρμόδια αρχή προσωρινής άδειας μέχρις ότου αναδιοργανωθεί οικονομικά ο αερομεταφορέας, σύμφωνα με το άρθρο 114 (έλεγχος) παράγραφος 2,

(δ) διακοπή εκτελέσεως μιας σειράς εκτάκτων δρομολογίων οφειλόμενη σε ακυρώσεις από διοργανωτές ταξιδιών, ιδίως εκτός της συνηθισμένης περιόδου αιχμής, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική χρησιμοποίηση χρονοθυρίδων δεν είναι κατώτερη του 70% ,

(ε) διακοπή εκτελέσεως μιας σειράς δρομολογίων οφειλόμενη σε κινητοποιήσεις με στόχο να πλήξουν τα δρομολόγια αυτά και συνεπαγόμενη την πρακτική ή/και τεχνική αδυναμία του αερομεταφορέα να εκτελέσει δρομολόγια όπως είχαν προγραμματίσει.

6. Αν νεοεισερχόμενοι αερομεταφορείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, συγκαλείται η επιτροπή συντονισμού του αερολιμένα για να εξετάσει δυνατότητες θεραπείας της καταστάσεως.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 135 (επιφυλάξεις) παράγραφος 1, οι χρονοθυρίδες αερολιμένα που περιλαμβάνονται στο αποταμίευμα χρονοθυρίδων κατανέμονται μεταξύ των αιτούντων αερομεταφορέων. Ποσοστό 50% των χρονοθυρίδων αυτών κατανέμεται σε νεοεισερχομένους αερομεταφορείς, εκτός αν τα αιτήματα των νεοεισερχομένων αερομεταφορέων είναι λιγότερα από 50 %.

8. Νεοεισερχόμενος αερομεταφορέας, ο όποιος απορρίπτει την πρόσφορα χρονοθυρίδων που βρίσκονται όντος δυο ωρών πριν ή μετά τον ζητηθέντα χρόνο, χάνει την ιδιότητα του νεοεισερχομένου αερομεταφορέα.