Διαδικασία χορηγήσεως άδειας εκμεταλεύσεως

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 128 (απόρρητο), η διαδικασία για την χορήγηση της άδειας εκμεταλλεύσεως γίνεται δημόσια γνώστη. Η αίτηση περί εκδόσεως άδειας εκμεταλλεύσεως και η επ’ αυτής απόφαση δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δυο παγκόσμιες ημερήσιες εφημερίδες.

2. Η αρχή αδειών αποφασίζει αιτιολογημένα το ταχύτερο δυνατόν και πάντως όντος τριών μηνών από την υποβολή των αναγκαίων πληροφοριών, εκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχειά. Η απόφαση κοινοποιείται στην αιτούσα επιχείρηση.