Στοιχειά χρηματοοικονομικής ικανότητας αερομεταφορέων

1. Η επιχείρηση, η όποια ζητεί άδεια εκμεταλλεύσεως για πρώτη φόρα, υποβάλλει στην αρχή αδειών τα εξής στοιχειά προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της:

(α) τους πλέον πρόσφατους λογαριασμούς εσωτερικής διαχειρίσεως και, εφόσον υπάρχουν, τους ελεγμένους από εγκεκριμένους λογιστές λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους,

(β) προβλεπόμενο ισολογισμό, στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται ο λογαριασμός κερδών και ζημιών για τα επόμενα δυο οικονομικά έτη,

(γ) τα στοιχειά βάσει των οποίων υπολογίζονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα, όπως τιμές καύσιμων, ναύλοι και κόμιστρα, μισθοί, συντήρηση, αποσβήσεις, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, τέλη αερολιμένων, ασφάλιστρα, καθώς και προβλέψεις κινήσεως και εσόδων,

(δ) στοιχειά για τα έξοδα εκκινήσεως της επιχειρήσεως, κατά την περίοδο από την υποβολή της αιτήσεως μέχρι την έναρξη λειτουργίας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να καλυφτούν τα έξοδα αυτά,

(ε) στοιχειά για τις υπάρχουσες και τις προβλεπόμενες πήγες χρηματοδοτήσεως,

(στ) στοιχειά αναφερόμενα στους μετόχους, συμπεριλαμβανόμενων της ιθαγενείας τους και των τύπων των αποκτηθησομένων μετοχών, καθώς και το καταστατικό, στην δε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι μέλος ομίλου επιχειρήσεων, στοιχειά για τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών,

(ζ) καταστάσεις προβλεπόμενης ταμειακής ροής και προγράμματα ρευστότητας για τα πρώτα δυο έτη λειτουργίας,

(η) στοιχειά για την χρηματοδότηση της αγοράς ή χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) αεροσκαφών, συμπεριλαμβανόμενων, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μισθώσεως, των ορών της συμβάσεως.

2. Για την εκτίμηση της συνεχιζόμενης χρηματοοικονομικής ευρωστίας κατόχου άδειας εκμεταλλεύσεως, ο οποίος σχεδιάζει χρηματοοικονομικά σημαντικές μεταβολές στην δομή της επιχειρήσεως και στις δραστηριότητες της, υποβάλλονται στην αρχή αδειών τα εξής στοιχειά:

(α) αν είναι αναγκαίο, ο πλέον πρόσφατος ισολογισμός εσωτερικής διαχειρίσεως και οι ελεγμένοι από εγκεκριμένους λογιστές λογαριασμοί του προηγούμενου οικονομικού έτους,

(β) ακριβή στοιχειά όλων των προτεινόμενων αλλαγών, όπως πχ της αλλαγής του τύπου των παρεχομένων υπηρεσιών, της προτεινομένης εξαγοράς ή συγχωνεύσεως επιχειρήσεων, των μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο ή των αλλαγών στους μετόχους,

(γ) προβλεπόμενο ισολογισμό, με λογαριασμό κερδών και ζημιών, για το τρέχον οικονομικό έτος, συμπεριλαμβανόμενων όλων των προτεινόμενων αλλαγών στην δομή ή τις δραστηριότητες, που έχουν σημαντικές χρηματοοικονομικές συνέπειες για την επιχείρηση,

(δ) πραγματοποιηθέντα και προβλεπόμενα έξοδα και έσοδα, όπως τιμές καύσιμων, ναύλοι και κόμιστρα, μισθοί, συντήρηση, αποσβήσεις, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, τέλη αερολιμένων, ασφάλιστρα, καθώς και προβλέψεις κινήσεως και εσόδων,

(ε) καταστάσεις προβλεπόμενης ταμειακής ροής και προγράμματα ρευστότητας για το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανόμενων όλων των προτεινόμενων και χρηματοοικονομικά σημαντικών για την επιχείρηση αλλαγών στην δομή ή τις δραστηριότητες της,

(στ) στοιχειά για την χρηματοδότηση της αγοράς ή χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) αεροσκαφών, συμπεριλαμβανόμενων, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μισθώσεως, των ορών της συμβάσεως.

3. Για την εκτίμηση της συνεχιζόμενης χρηματοοικονομικής ευρωστίας κατόχου άδειας εκμεταλλεύσεως υποβάλλονται στην αρχή αδειών τα εξής στοιχειά:

(α) λογαριασμοί ελεγμένοι από εγκεκριμένους λογιστές εντός έξι μηνών από το τέλος της περιόδου στην όποια αναφέρονται, καθώς και, αν είναι αναγκαίο, ο πλέον πρόσφατος ισολογισμός εσωτερικής διαχειρίσεως,

(β) προβλεπόμενος ισολογισμός, με λογαριασμό κερδών και ζημιών, για το επόμενο οικονομικό έτος,

(γ) πραγματοποιηθέντα και προβλεπόμενα έξοδα και έσοδα, όπως τιμές καυσίμων, ναύλοι και κόμιστρα, μισθοί, συντήρηση, αποσβέσεις, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, τέλη αερολιμένων, ασφάλιστρα, καθώς και προβλέψεις κινήσεως και εσόδων,

(δ) καταστάσεις προβλεπόμενης ταμειακής ροής και προγράμματα ρευστότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.