Υπηρεσίες προς επιβάτες

1. Οι παρεχόμενες κατά το άρθρο 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων) από τον αερολιμένα υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς επιβάτες και λοιπούς χρήστες του αεροδρόμιου περιλαμβάνουν ιδίως:

(α) πληροφορίες προς τους επιβάτες με ανακοινώσεις στον χώρο του αερολιμένα και με απαντήσεις σε τηλεφωνικά ερωτήματα προς την ειδική για τον σκοπό αυτόν υπηρεσία, ιδίως σχετικά με τον χρόνο με τον χρόνο αφίξεως, αναχωρήσεως ή καθυστερήσεως αεροσκαφών,

(β) παροχή πρώτων βοηθειών και στοιχειώδους ιατρικής περιθάλψεως προς χρήστες του αερολιμένα, καθ’ όλο τον χρόνο λειτουργιάς του αερολιμένα, από εκπαιδευμένους νοσοκόμους, καθώς και, στην περίπτωση αερολιμένων, των οποίων η ετήσια κυκλοφορία είναι τουλάχιστον 250.000 κινήσεις επιβατών, την άμεση πρόσβαση σε γενικό ιατρό,

(γ) παροχή υπηρεσιών γραφείου απολεσθέντων αντικειμένων,

(δ) πρόβλεψη επαρκούς γενικού χώρου, διάθεση επαρκών, καθαρών και καλώς λειτουργούντων χώρων υγιεινής και εγκατάσταση επαρκών καθισμάτων για τις ανάγκες και την εύλογη άνεση των επιβατών, συμπεριλαμβανόμενων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μητέρων με βρέφη.

(ε) διάθεση επαρκών αμαξιδίων προς μεταφορά αποσκευών,

(ε) πρόβλεψη επαρκούς χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων επιβατών και επισκεπτών.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) παράγραφος 5 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Ο σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, κανονισμοί και οι κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του οικείου αερολιμένα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εκτελέσεως των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.