Υπηρεσίες προς αεροσκάφη

1. Οι παρεχόμενες κατά το άρθρο 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων) υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς αεροσκάφη και αερομεταφορείς περιλαμβάνουν ιδίως:

(α) υπηρεσίες έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας,

(β) άλλες αεροναυτιλιακές, ιδίως ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και λοιπές ηλεκτρονικές διευκολύνσεις και οδηγίες,

(γ) μετεωρολογικές υπηρεσίες,

(δ) υπηρεσίες εδάφους,

(ε) φωτοσήμανση αεροδρόμιου,

(στ) διαγραμμίσεις εδάφους και εν γένει σήμανση αεροδρόμιου.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

3. Για την εκτέλεση αεροπορικού δρομολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αερολιμένας που διαθέτει -

(α) υπηρεσία έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας,

(β) ραδιοτηλεφωνία VHF,

(γ) αεροναυτιλιακό εξοπλισμό που να βοηθοί τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να επισημαίνει τον αερολιμένα, να τον προσεγγίζει και να προσγειώνεται σ’ αυτόν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι αποδέκτες των ανωτέρω υπηρεσιών και διευκολύνσεων μπορούν να απευθύνουν σχετικά παράπονα προς τους παρόχους των υπηρεσιών και διευκολύνσεων αυτών. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εξετάζουν τα παράπονα αυτά, να απαντούν εγγράφως και να κοινοποιούν την απάντηση τους στον παραπονούμενο όντος τριάντα ήμερων από την παραλαβή του παράπονου. Κατά της αποφάσεως επί του παραπόνου επιτρέπεται, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, προσφυγή προς την αρμόδια αρχή ή, αν πάροχος είναι η αρμόδια αρχή, ιεραρχική προσφυγή προς τον Υπουργό. Η επί της προσφυγής απόφαση κοινοποιείται στον προσφεύγοντα εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Κατά της αποφάσεως της αρμόδιας αρχής επιτρέπεται ιεραρχική προσφυγή προς τον Υπουργό εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της.

5. Οι σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, κανονισμοί και οι κανόνες λειτουργιάς και χρήσεως του εκάστου αερολιμένα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εκτελέσεως των παραγράφων 1, 3 και 4.