Εύρυθμη λειτουργία αερολιμένων

1.Ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα, τόσο κατά την κατασκευή, τον εφοδιασμό και την συντήρηση, όσο και κατά την διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του αερολιμένα, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργιά του αερολιμένα, στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διατάξεων, καθώς και των κανόνων λειτουργίας και χρήσεως του εν λόγω αερολιμένα. Η ανωτέρω μεριμνά του οργανισμού εκμεταλλεύσεως αερολιμένα δεν θίγει τις αρμοδιότητες που ο νόμος επιφυλάσσει σε δημόσιες αρχές.

2. Προς επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιμένα εξασφαλίζει την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών και διευκολύνσεων προς αεροσκάφη, αερομεταφορείς, επιβάτες και λοιπούς χρήστες του αερολιμένα. Στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου, ορισμένες από τις ανωτέρω υπηρεσίες και διευκολύνσεις μπορεί να παρέχονται από ιδιαιτέρους παρόχους υπηρεσιών.