Κανόνες λειτουργία και χρήσεως αερολιμένα

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Αερολιμένα εξουσιοδοτούνται, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, των κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου και των διαταγμάτων του Υπουργού με αντικείμενο την πολιτική αεροπορία, να εκδίδουν κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του οικείου αερολιμένα.

2. Σχεδία των κανόνων αυτών κοινοποιούνται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, στην περιφέρεια των οποίων εμπίπτει η κατά το άρθρο 38 (περιορισμοί κυριότητας) παράγραφος 3 περιοχή του αερολιμένα, καθώς και στους χρήστες του αερολιμένα, για να εκφράσουν εντός τριάντα ημερών τις παρατηρήσεις τους. Μετά την πάροδο των τριάντα ημερών τα σχεδία αυτά μπορούν να υποβληθούν στην οριστική τους μορφή στον Υπουργό προς έγκριση. Εντός δέκα ήμερων από την κοινοποίηση της εγκρίσεως του Υπουργού προς τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα, οι κανόνες αναρτώνται σε περίοπτες θέσεις του αερολιμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης γνωστοποίηση τους προς το κοινό. Αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά την ανάρτηση τους κατά το προηγούμενο εδάφιο.

3. Ο Υπουργός, αφού δώσει ευκαιρία ακροάσεως στον ενδιαφερόμενο Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα όντος εύλογου χρόνου, μπορεί να ανακαλεί κανόνα που εκδόθηκε κατά την διαδικασία της παραγράφου 2, αν κρίνει ότι συγκρούεται, κατ’ ουσίαν η κατά τον τρόπο με τον όποιο εφαρμόζεται, με την δημόσια ασφάλεια ή την εν γένει ασφάλεια του αερολιμένα ή με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.