Αμοιβαιότητα

Υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, όποτε διαπιστώνεται, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους ή αυτοεξυπηρετήσεως, ότι μια τρίτη χώρα, εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο -

(α) δεν επιφυλάσσει, de jure η de facto, στους εγκατεστημένους στην Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς μεταχείριση ανάλογη με την επιφυλασσόμενη στους εγκατεστημένους στην ανωτέρω τρίτη χώρα παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς, ή

(β) δεν επιφυλάσσει, de jure η de facto, στους εγκατεστημένους στην Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς εθνική μεταχείριση, ή

(γ) επιφυλάσσει στους εγκατεστημένους σε άλλες τρίτες χώρες παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες αερολιμένα ευνοϊκότερη μεταχείριση από ο,τι στους εγκατεστημένους στην Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς,

το Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμό μπορεί να αναστέλλει, πλήρως ή εν μέρει, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κεφάλαιο αυτό έναντι των εγκατεστημένων στην ανωτέρω τρίτη χώρα παρόχων υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων.