Κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλοντος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων

2. Οι διατάξεις του εικοστού τέταρτου κεφαλαίου για την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.