Εγγυήσεις

1. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των άρθρων 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων), 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες) οι εκάστου πάροχοι λαμβάνουν υπ’ όψη τις τεχνικές και εμπορικές εξελίξεις της πολίτικης αεροπορίας και την ανάγκη ασφαλούς, αποτελεσματικής και οικονομικής λειτουργίας της.

2. Η εντός του αερολιμένα διεξαγόμενη εμπορία αγαθών και υπηρεσιών μη άμεσα σχετιζόμενων με την αεροπορία δεν επιτρέπεται να περιορίζει ή να παρακωλύει την επαρκή και ικανοποιητική παροχή των υπηρεσιών και διευκολύνσεων των άρθρων 82 (εύρυθμη λειτουργιά αερολιμένων), 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες).