Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ερμηνεία του Νόμου

1. Αντικείμενο του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από την λειτουργία ή την εκμετάλλευση αεροσκάφους ή αεροδρομίου.

2. Με εξαίρεση το Εικοστό Έκτο κεφάλαιο (αστική ευθύνη αερομεταφορέα), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα κρατικά αεροσκάφη και στα αποκλειστικώς από κρατικά αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα αεροδρόμια. Δεν θίγονται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 4 (κυριαρχία επί του εναέριου χώρου) παράγραφος 4, το άρθρο 5 (δικαίωμα χρήσεως του εναέριου χώρου) παράγραφος 1 στοιχειό (β) και το άρθρο 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 6.

3. Ο παρών Νόμος και οι κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες διατάξεις πρέπει, στο πλαίσιο της θελήσεως του νομοθέτη, να εφαρμόζονται κατά τρόπο που -

(α) διευκολύνει και επιταχύνει την αεροναυτιλία μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944 και προλαμβάνει κάθε άσκοπη χρονοτριβή για τα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες και το φορτίο,

(β) εξασφαλίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ανώτατο δυνατό όριο ομοιομορφίας στους κανονισμούς, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και την οργάνωση, σε ό,τι αφόρα τα αεροσκάφη, το προσωπικό, τους αεροδιάδρομους και τις βοηθητικές υπηρεσίες.