Μηχανισμός διασφαλίσεως

1. Όπου δεν μπορεί να βρεθεί λύση κατά την παράγραφο 2 και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων δεν πρέπει να στρεβλώνεται, δεν επιτρέπεται σε αερομεταφορέα να χρησιμοποιεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 60 (διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων) παράγραφος 4 ευχέρεια για τον σκοπό εισαγωγής μιας ή περισσότερων πρόσθετων συχνοτήτων σε μια διεθνή διαδρομή μεταξύ ενός πλήρως συντονισμένου αερολιμένα στην Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο και ενός αερολιμένα στην Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, αν ένας άλλος Κυπριακός ή κοινοτικός αερομεταφορέας ή αερομεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, με άδεια εκμεταλλεύσεως που έχει εκδώσει η Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, δεν έχει επιτύχει, παρά τις σοβαρές και συνεχείς προσπάθειες του, να του κατανεμηθούν χρονοθυρίδες προσγειώσεως και απογειώσεως που μπορούν εύλογα να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά μιας ακόμη ή περισσότερων πρόσθετων συχνοτήτων στην διαδρομή εντός δυο ωρών πριν ή μετά τους χρόνους που αναφέρονται στο αίτημα προς τον συντονιστή.

Η διάταξη αύτη δεν εφαρμόζεται, αν ο αερομεταφορέας, χρησιμοποιώντας την ευχέρεια που του παρέχει το άρθρο 60 (διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων) παράγραφος 4, δεν υπερβαίνει τις συχνότητες του άλλου αερομεταφορέα.

2. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι o ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων δεν πρέπει να νοθεύεται η αρμόδια αρχή επιδιώκει να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων.

Πρέπει να αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει ιδίως -

να καταβάλλεται προσπάθεια να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση του αιτήματος του αερομεταφορέα, του όποιου η άδεια εκμεταλλεύσεως εκδόθηκε από την Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

να χρησιμοποιείται ευλόγως από τον αερομεταφορέα η ευχέρεια την οποία παρέχει το άρθρο 60 (διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων) παράγραφος 4.