Πρόσβαση σε αερολιμενικές εγκαταστάσεις

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους και οι αερομεταφορείς που επιθυμούν να αυτοεξυπηρετούνται έχουν πρόσβαση στις αερολιμενικές εγκαταστάσεις στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Αν η διεύθυνση του αερολιμένα ή, όπου τούτο ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή, θέτει όρους στην πρόσβαση αυτή, οι όροι πρέπει να είναι πρόσφοροι, αντικειμενικοί, διαφανείς και αμερόληπτοι.

2. Ο διαθέσιμος για υπηρεσίες εδάφους χώρος του αερολιμένα κατανέμεται μεταξύ των παροχών και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων, συμπεριλαμβανόμενων των νέων αερομεταφορέων, στο μετρό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την διασφάλιση ουσιαστικού και θεμιτού ανταγωνισμού, με βάση πρόσφορους, αντικειμενικούς, διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες και κριτήρια.

3. Όπου η πρόσβαση των παρόχων και των αυτοεξυπηρετούμενων αερομεταφορέων σε αερολιμενικές εγκαταστάσεις προϋποθέτει την καταβολή αντιτίμου, τούτο καθορίζεται με πρόσφορα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.