1.(α) Η συνιστώμενη κατά το Άρθρο 221 Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων διερευνά κάθε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν, που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, οποιουδήποτε τύπου αεροσκάφους, μεταξύ άλλων και αεροσκαφών με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση ίση προς ή μικρότερη των 2250 κιλών, εφόσον αναμένεται να αντληθούν διδάγματα ασφάλειας από την εν λόγω διερεύνηση.

(β) Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων δύναται να αποφασίζει την διερεύνηση και άλλων συμβάντων, εκτός των αναφερομένων στην υποπαράγραφο (α), και σε άλλους τύπους αεροσκαφών, ενδεχομένως όταν αναμένει να συναγάγει από τη σχετική έρευνα πορίσματα αναφερόμενα στην αεροπορική ασφάλεια.

2. Η έκταση των ερευνών και η ακολουθητέα διαδικασία για την διεξαγωγή των ερευνών αυτών ορίζεται από την Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η όποια λαμβάνει υπ’ όψη τις αρχές και τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου και ενεργεί ανάλογα με τα πορίσματα τα όποια προσδόκα να συναγάγει από το ατύχημα ή σοβαρό συμβάν για την βελτίωση της ασφάλειας.

3. [Καταργήθηκε].

Υποχρέωση διερευνήσεως