Υποχρέωση διερευνήσεως

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 214 (αντικείμενο, σκοπός και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 4, κάθε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν διερευνάται. Ο Υπουργός μπορεί όμως να διαβιβάζει την διερεύνηση και άλλων συμβάντων στην συνιστώμενη κατά το άρθρο 221 Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, αν η Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένως να συναγάγει από την σχετική ερεύνα πορίσματα αναφερόμενα στην αεροπορική ασφάλεια.

2. Η έκταση των ερευνών και η ακολουθητέα διαδικασία για την διεξαγωγή των ερευνών αυτών ορίζεται από την Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η όποια λαμβάνει υπ’ όψη τις αρχές και τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου και ενεργεί ανάλογα με τα πορίσματα τα όποια προσδόκα να συναγάγει από το ατύχημα ή σοβαρό συμβάν για την βελτίωση της ασφάλειας.

3. Στην διερεύνηση μπορούν να συμμετέχουν με διαπιστευμένο εκπρόσωπο τα κράτη νηολογήσεως, εκμεταλλεύσεως, σχεδιασμού και κατασκευής του αεροσκάφους.