Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο άφορα τα κριτήρια και τις διαδικασίες καθορισμού αεροπορικών ναύλων και κομίστρων σε αεροπορικά δρομολόγια μεταφορών εντός της Δημοκρατίας και μεταξύ της Δημοκρατίας αφενός και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου αφετέρου.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους εξής ναύλους και κόμιστρα:

(α) στους ναύλους και τα κόμιστρα των μη Κυπριακών και των μη κοινοτικών αερομεταφορέων, καθώς και των αερομεταφορέων, των οποίων την άδεια εκμεταλλεύσεως εξέδωσε κράτος που δεν ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο,

(β) στους ναύλους και τα κόμιστρα που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμφώνα με το άρθρο 132 (υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας).

3. Μόνο Κυπριακοί ή κοινοτικοί αερομεταφορείς ή αερομεταφορείς του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου δικαιούνται να εισάγουν νέα προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς ή ναύλους χαμηλότερους από τους υφιστάμενους για ταυτόσημα προϊόντα.