Αντικείμενο, σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Διερεύνηση κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου σημαίνει την διοικητική διερεύνηση.

2. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να βελτιώσει την ασφάλεια της πολίτικης αεροπορίας διευκολύνοντας την ταχεία διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων, με αποκλειστικό σκοπό τον προβλεπόμενο στο άρθρο 218 (σκοπός διερευνήσεως).

3. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στην διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων της πολίτικης αεροπορίας, τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός της Δημοκρατίας, υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας.

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται επίσης στην διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων της πολίτικης αεροπορίας, τα οποία λαμβάνουν χώρα εκτός της Δημοκρατίας στις εξής περιπτώσεις:

(α) στην διερεύνηση ατυχημάτων, στα οποία εμπλέκεται αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, εφόσον η εν λόγω διερεύνηση δεν διεξάγεται από άλλο κράτος,

(β) στην διερεύνηση σοβαρών συμβάντων, στα οποία εμπλέκεται αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή αεροσκάφος που τελεί υπό την εκμετάλλευση επιχειρήσεως εγκατεστημένης στην Δημοκρατία, εφόσον η εν λογά διερεύνηση δεν διεξάγεται από άλλο κράτος.