Πιστοποιητικό θορύβου

Αεριωθούμενα ή ελικοφόρα υποηχητικά αεροπλάνα, τα όποια είναι εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών και ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στον τόμο Ι (Θόρυβος Αεροσκαφών) του Παραρτήματος 16 της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, όπως αυτό ισχύει από 26 Νοεμβρίου 1981, συμφώνα με την Τροποποίηση 5 (στο εξής: Παράρτημα 16/5), δεν μπορούν να λειτουργούν εντός της Δημοκρατίας, αν δεν έχουν λάβει πιστοποιητικό θορύβου, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή βάσει επαρκών αποδείξεων ότι συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαια 2, 3, 5 η 6 του Τόμου Ι του Παραρτήματος 16/5.