Επίπεδο ασφάλειας και ευθύνης αερομεταφορέων

1. Προς εξασφάλιση του επιβαλλομένου κατά το άρθρο 123 (πιστοποιητικό αερομεταφορέα) επίπεδου ασφάλειας και ευθύνης αερομεταφορέων, η χρήση από αερομεταφορά αεροσκάφους άλλης επιχειρήσεως ή η παραχώρηση αεροσκάφους σε άλλη επιχείρηση προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της αρχής αδειών. Οι όροι της εγκρίσεως αποτελούν μέρος της συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως μεταξύ των συμβαλλόμενων.

2. Η παροχή από την αρχή αδειών της κατά την παράγραφο 1 εγκρίσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως αεροσκάφους με πλήρωμα προς αερομεταφορέα, στον οποίο η αρχή αδειών έχει χορηγήσει άδεια εκμεταλλεύσεως, προϋποθέτει την εξασφάλιση επίπεδου ασφάλειας ισοδυνάμου προς το επιβαλλόμενο κατά το άρθρο 123 (πιστοποιητικό αερομεταφορέα).