Περιφερειακά δρομολόγια

1. Σε πλήρως συντονισμένους αερολιμένες ο Υπουργός μπορεί να επιφυλάσσει ορισμένες χρονοθυρίδες για τακτικά δρομολόγια εσωτερικού -

(α) σε αεροπορική γραμμή προς αερολιμένα που εξυπηρετεί μια απομακρυσμένη ή αναπτυσσομένη περιφέρεια της Δημοκρατίας, αν η γραμμή αύτη θεωρείται ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο αερολιμένας, υπό τον ορών ότι -

(αα) οι εν λόγω χρονοθυρίδες χρησιμοποιούνται στην γραμμή αύτη κατά την έναρξη ισχύος της διατάξεως αυτής,

(ββ) στην γραμμή αύτη εκτελεί δρομολόγια μόνο ένας αερομεταφορέας,

(γγ) δεν υπάρχει άλλο μεταφορικό μέσο που να προσφέρει επαρκή εξυπηρέτηση,

(δδ) η επιφύλαξη χρονοθυρίδων περατώνεται, όταν ένας δεύτερος αερομεταφορέας καθιερώσει τακτικό εσωτερικό δρομολόγιο στην γραμμή αύτη με την ίδια συχνότητα πτήσεων όπως και ο πρώτος αερομεταφορέας και το εκτελέσει επί μια τουλάχιστον περίοδο προγραμματισμού δρομολογίων,

(β) σε γραμμές στις όποιες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 132 (υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας).

2. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 132 (υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας) παράγραφος 4, 9 και 10 εφαρμόζονται, αν ένας άλλος Κυπριακός ή κοινοτικός αερομεταφορέας ή αερομεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση της γραμμής και δεν έχει λάβει χρονοθυρίδες που βρίσκονται όντος μιας ώρας πριν ή μετά τον χρόνο τον οποίο ζήτησε από τον συντονιστή.