Συστάσεις ασφαλείας

1. Εφόσον η αρμόδια αρχή υιοθέτει τις συστάσεις ασφαλείας, ελέγχει την συμμόρφωση με αυτές.

2. Οι συστάσεις ασφαλείας δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε ατύχημα ή συμβάν.