228. Η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις ασφαλείας κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010.

Συστάσεις ασφαλείας