Τεχνικός έλεγχος πτητικής ικανότητας

17. [Διαγράφηκε]