Έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους

1. Τα εξής έγγραφα φέρονται πάντοτε επί του αεροσκάφους:

(α) το πιστοποιητικό νηολογήσεως,

(β) το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας,

(γ) αν το αεροσκάφος είναι υποηχητικό, το πιστοποιητικό θορύβου,

(δ) οι ειδικές άδειες των μελών του πληρώματος,

(ε) το ασφαλιστήριο έγγραφο του αεροσκάφους που καλύπτει κινδύνους τρίτων,

(στ) το ημερολόγιο του αεροσκάφους,

(ζ) αν το αεροσκάφος φέρει ραδιοσυσκευή, η άδεια ραδιοσταθμού του αεροσκάφους,

(η) αν το αεροσκάφος μεταφέρει επιβάτες, ονομαστικός κατάλογος των επιβατών, ο οποίος αναγράφει και τον τόπο επιβιβάσεως και προορισμού,

(θ) αν το αεροσκάφος μεταφέρει φορτίο, δηλωτικά και λεπτομέρειες διασαφήσεως του φορτίου.

2. Κανονισμοί μπορούν να τροποποιούν ή/και να συμπληρώνουν την παράγραφο 1.