Δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους

1. Μόνο όποιος κατέχει έγκυρη άδεια χειριστή αεροσκάφους δικαιούται να κυβερνά ή να συγκυβερνά αεροσκάφος του τύπου για τον οποίο έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί άδεια.

2. Εκπαιδευόμενος χειριστής μπορεί, για εκπαιδευτικούς ή εξεταστικούς σκοπούς, να κυβερνά αεροσκάφος -

(α) με την συνοδεία και υπό την άμεση εποπτεία και ευθύνη εκπαιδευτή με έγκυρη άδεια χειριστή του τύπου του κυβερνωμένου αεροσκάφους, οπότε ο εκπαιδευτής θεωρείται ως ο κυβερνήτης του αεροσκάφους,

(β) χωρίς την συνοδεία, αλλά κατ’εντολή και υπό την εποπτεία εξεταστή ή εκπαιδευτή με έγκυρη άδεια χειριστή του τύπου του κυβερνωμένου αεροσκάφους, το οποίο δεν πρέπει να μεταφέρει επιβάτες.

3. Αεροσκάφος που μεταφέρει επιβάτες πρέπει να κυβερνάται από επιβαίνοντα χειριστή.

4. Χειριστής με έγκυρη άδεια, του οποίου η κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας και πνευματικής διαύγειας σε δεδομένο χρόνο μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια επικείμενης πτήσεως, οφείλει να προβαίνει σε σχετική δήλωση προς τον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ή τον αντιπρόσωπό του και να απέχει της διακυβερνήσεως του αεροσκάφους.

5. Ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος ή ο αντιπρόσωπός του ορίζει τον κυβερνήτη του αεροσκάφους για κάθε συγκεκριμένη πτήση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια.