Άδεια χειριστή αεροσκάφους

1. Αδεία χειριστή αεροσκάφους χορηγείται μόνο για ορισμένου τύπου αεροσκάφος και προϋποθέτει ότι -

(α) ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας και δεν έχει υπερβεί το όριο ηλικίας χειριστών,

(β) η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής του υγείας, σύμφωνα με τον προσδιοριζόμενο σε διάταγμα του Υπουργού ιατρικό έλεγχο, δεν δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για τον ασφαλή χειρισμό αεροσκάφους,

(γ) δεν συντρέχουν καταδίκες για αξιόποινες πράξεις, η εκτέλεση των οποίων διακινδυνεύει την ασφάλεια πτήσεως ή διευκολύνεται με την άσκηση του επαγγέλματος χειριστή αεροσκάφους,

(δ) δεν συντρέχουν γεγονότα που αφορούν τον χαρακτήρα ή τον τρόπο ζωής του υποψηφίου και θεμελιώνουν εύλογες αμφιβολίες για την καταλληλότητά του να κυβερνά αεροσκάφος,

(ε) δεν συντρέχουν γεγονότα που θεμελιώνουν την εύλογη υποψία ότι, εν όψει του δημόσιου συμφέροντος, ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του χειριστή αεροσκάφους,

(στ) ο υποψήφιος έχει υποστεί με επιτυχία την δοκιμασία προς διαπίστωση των αναγκαίων γνώσεων, ικανότητας, επιδεξιότητας και εμπειρίας σχετικά με τον τύπο του αεροσκάφους για το οποίο ζητείται η έκδοση της άδειας.

2. Η χορήγηση άδειας χειριστή αεροσκάφους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος υπ’αρ.1 της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944.

3. Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αρχή και αναφέρει ρητώς ότι υπόκειται στην κατά την παράγραφο 4 επικύρωση.

4. Η συνέχιση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 ελέγχεται σε τακτές χρονικές περιόδους και επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή στο έγγραφο της άδειας.

5. Οι χρονικές περίοδοι, οι όροι και η διαδικασία διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων προς χορήγηση ή επικύρωση της άδειας ορίζονται με διάταγμα του Υπουργού. Mε κανονισμό ορίζονται τα τέλη και τα έξοδα τα οποία οφείλει να καταβάλει ο υποψήφιος για την διενέργεια των ελέγχων και δοκιμασιών.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, αν εκλείψει μεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση της παραγράφου 1, η άδεια ανακαλείται ή δεν επικυρώνεται.

7. Η άδεια χειριστή αεροσκάφους αναστέλλεται στην περίπτωση -

(α) τραυματισμού,

(β) ασθένειας,

(γ) συμπεριφοράς, στην οποία πιθανολογείται τέλεση πειθαρχικού αδικήματος τιμωρούμενου με αναστολή της άδειας, ή

(δ) άλλου συμβάντος, εφόσον στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) ή (δ) θεμελιώνονται εύλογες αμφιβολίες για την ικανότητα ή καταλληλότητα του χειριστή προς ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(ε) σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

8. Λεπτομέρειες ρυθμίζει διάταγμα του Υπουργού.