Ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής

1. Ο αρχιεπιθεωρητής και οι επιθεωρητές της Επιτροπής έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

2. Το λειτούργημα τους είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο έμμισθο λειτούργημα ή επάγγελμα ή με την ιδιότητα μέλους διοικήσεως κερδοσκοπικής επιχειρήσεως σχετιζόμενης με την πολιτική αεροπορία, ή με το αξίωμα του βουλευτή ή δημάρχου ή άλλου μέλους της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ο αρχιεπιθεωρητής και οι επιθεωρητές της Επιτροπής δεν δικαιούνται να χορηγούν έναντι αμοιβής μη δικαστικές γνωμοδοτήσεις ούτε να ανήκουν στις αναφερόμενες στο άρθρο 221 (Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων) αρχές ούτε να τις αντιπροσωπεύουν ή να τις συμβουλεύουν ή να δρουν επ’ ονόματι τους ως εμπειρογνώμονες.