Διοικητικές παραβάσεις

1. Όποιος παραβαίνει τις επιταγές, υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή καταχράται εξουσίες που του αναθέτει ο πάρων Νομός, διαπράττει διοικητική παράβαση.

2. Όποιος παραβαίνει τους βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) εκδιδόμενους κανονισμούς του Υπουργικού Συμβούλιου ή τα βάσει του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) εκδιδόμενα διατάγματα ή αποφάσεις του Υπουργού, διαπράττει διοικητική παράβαση.

3. Όποιος παραβαίνει τις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομού εκδιδόμενες διαταγές ή απαγορεύσεις του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου ή ενεργεί χωρίς την απαιτουμένη από διάταξη του παρόντος Νομού αδεία ή έγκριση της αρμόδιας αρχής ή εκτός των ορίων ή χωρίς την συνδρομή όλων των όρων αυτής, διαπράττει διοικητική παράβαση.

4. Από τις παραγράφους 1, 2 και 3 εξαιρούνται οι παραβάσεις που, κατά τον παρόντα ή άλλους νόμους, συνιστούν αξιόποινες πράξεις.