Παρέλκυση ή παρακώλυση έλεγχου ή έρευνας

1. Απαγορεύεται η παρέλκυση ή παρακώλυση του έργου των εντεταλμένων κατά τον παρόντα Νομό με την διενέργεια έλεγχου ή έρευνας.

2. Κάθε πρόσωπο καλούμενο από εντεταλμένο κατά τον παρόντα Νομό με την διενέργεια έλεγχου ή έρευνας υποχρεούται να προσέρχεται, εκτός αν συντρέχει σοβαρό κώλυμα, και να παρέχει όλες τις σχετικές με τον έλεγχο ή την έρευνα πληροφορίες πλήρως και αληθώς.

3. Η παράβαση των παραγράφων 1 ή 2 αποτελεί διοικητικη παραβαση.