Διοικητικές κυρώσεις

1. Η διάπραξη διοικητικής παραβάσεως μπορεί να επισύρει ως διοικητική κύρωση την επιβολή πρόστιμου ή/και την αναστολή ή την ανάκληση αδείας ή παρόμοιας διοικητικής πράξεως.

2. Η διοικητική κύρωση πρέπει να έχει αντικειμενική συνάφεια, να βρίσκεται σε εύλογη σχέση με την διοικητική παράβαση και να αποβλέπει στην αποτροπή επαναλήψεως της.