Πρόστιμο

1. Ο Υπουργός μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να επιβάλλει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων πρόστιμο, το όποιο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, δεν υπερβαίνει το πόσο των πέντε χιλιάδων λιρών ή ποσοστό 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών στο οικείο πεδίο δραστηριότητας της θιγομένης επιχειρήσεως, όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, διέπραξαν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 243 διοικητικές παραβάσεις. Το άρθρο 184 (πρόστιμο) δεν θίγεται.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, για να συμμορφωθεί προς την διεθνή πρακτική, να αυξομειώνει με κανονισμό τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 πόσα ή ποσοστά προστίμου.

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους του κατά τις παραγράφους 1 και 2 προστίμου λαμβάνεται υπ’ όψη η σοβαρότητα, η διάρκεια και η τυχόν υπότροπη της παραβάσεως. Το πρόστιμο πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά το οικονομικό ωφέλημα που προσπορίστηκε ο παραβάτης από την παράβαση. Προς τον σκοπό αυτόν το πρόστιμο μπορεί να υπερβαίνει τα κατά την παράγραφο 1 ανώτατα όρια.

4. Πριν την επιβολή του προστίμου ο παραβάτης καλείται εγγράφως σε απολογία εντός ευλόγου κατά τις περιστάσεις χρόνου .