Προβλήματα συμφορήσεως και περιβάλλοντος

1. Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων συμφορήσεως ή/και δυσμενούς επηρεασμού του περιβάλλοντος, ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα, υπό την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, να επιβάλλει όρους ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων μεταφορών ή και να την απαγορεύει, ιδίως όταν άλλα μεταφορικά μέσα μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικά επίπεδα υπηρεσίας.

2. Μέτρα λαμβανόμενα κατά την παράγραφο 1-

- δεν πρέπει να διακρίνουν βάσει ιθαγένειας ή ταυτότητας των αερομεταφορέων,

- έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, μετά την παρέλευση των οποίων αναθεωρούνται,

- δεν πρέπει να θιγούν αδικαιολόγητα τους στόχους του κεφαλαίου αυτού,

- δεν πρέπει να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό μεταξύ των αερομεταφορέων,

- δεν πρέπει να είναι περιοριστικά περά του μέτρου που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

3. Όταν η απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο περιορίζει την δραστηριότητα κοινοτικού αερομεταφορέα ή αερομεταφορέα του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου σε γραμμή που συνδέει Κυπριακό αερολιμένα με κοινοτικό αερολιμένα ή αερολιμένα του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, οι ίδιοι όροι ή περιορισμοί ισχύουν για όλους τους ανωτέρω αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανόμενων των Κυπριακών αερομεταφορέων, στην ιδία γραμμή. Όταν η απόφαση περιέχει απόρριψη νέων ή πρόσθετων δρομολογίων, το ίδιο ισχύει και για τους άλλους Κυπριακούς ή κοινοτικούς αερομεταφορείς ή αερομεταφορείς του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου που ζητούν νέα ή πρόσθετα δρομολόγια στην ίδια γραμμή.