Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζουν κανόνες ελάχιστου αναγκαίου επίπεδου, οι οποίοι εφαρμόζονται σε περιπτώσεις, στις οποίες αερομεταφορέας αρνείται σε επιβάτη, ο οποίος κατέχει έγκυρο εισιτήριο και επιβεβαιωμένη κράτηση, την επιβίβαση σε υπερκρατημένη εσωτερική ή εξωτερική τακτική πτήση, η όποια αναχωρεί από αερολιμένα της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αερομεταφορέας, την ιθαγένεια του επιβάτη ή τον προορισμό της πτήσεως.