1. Οι εκθέσεις και οι συστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στα άρθρα 225 (έκθεση ατυχήματος) και 226 (έκθεση συμβάντος) διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή και κοινοποιούνται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Το άρθρο 216 (ενέργειες έναντι ενδιαφερόμενων κρατών και διεθνών οργανισμών) εφαρμόζεται αναλόγως.

Κοινοποιήσεις