Ετήσια Επιθεώρηση Ασφάλειας

227 - 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως Επιθεώρηση Ασφάλειας προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό για το γενικό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας.

2. Στην Επιθεώρηση Ασφάλειας δεν αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες.