Χρονοθυρίδες

1. Απογείωση ή προσγείωση σε αερολιμένα αεροσκάφους επιτρέπεται μόνο, αν έχει κατανεμηθεί από το αρμόδιο όργανο του αερολιμένα στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος αερομεταφορέα και εξακολουθεί να ισχύει ορισμένη χρονοθυρίδα. Κανονισμός ορίζει την διάρκεια της χρονοθυρίδας, ανάλογα με την συχνότητα της εναέριας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που υπερβαίνει την διάρκεια αυτή, ζητείται νέα χρονοθυρίδα.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, αεροσκάφος σε κατάσταση ανάγκης δικαιούται να προσγειώνεται με απόλυτη προτεραιότητα. Αρκεί, στο μέτρο του δυνατού, η συνεννόηση του χειριστή του αεροσκάφους με την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας του αερολιμένα με σκοπό να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημίες.

3. Αρμόδιο όργανο για την κατανομή χρονοθυρίδων είναι η διεύθυνση του αερολιμένα, με την επιφύλαξη του άρθρου 56 (συντονιστής) παράγραφος 5.