Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς, τα οποία προσφέρονται προς χρήση ή χρησιμοποιούνται εντός της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από-

- την έννομη κατάσταση ή την ιθαγένεια του πωλητή συστημάτων,

- την πηγή των χρησιμοποιούμενων πληροφοριών ή τον τόπο στον όποιο βρίσκεται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων,

- την γεωγραφική θέση των αερολιμένων μεταξύ των οποίων γίνεται η αεροπορική μεταφορά.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργούνται οι παρομοίου αντικειμένου διατάξεις του περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συμφωνίες μεταξύ Επιχειρήσεων αναφορικά με Ηλεκτρονικά Συστήματα Κρατήσεως Θέσεων στις Αεροπορικές Μεταφορές) Διατάγματος του 1997.