Πληροφόρηση

1. Ο Υπουργός μπορεί, προς άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, να αξιώνει την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων.

2. Ο Υπουργός μπορεί να τάσσει προθεσμία τουλάχιστον ενός μηνός για την παροχή της ζητούμενης πληροφορίας.

3. Στην αξίωση πληροφορίας ο Υπουργός αναφέρει την νομική βάση και τον σκοπό της ενεργείας του, καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 184 (πρόστιμο) παράγραφος 1 σε περίπτωση μη παροχής πληροφοριών ή παροχής ανακριβών πληροφοριών.

4. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή οι αντιπρόσωποι τους και, στην περίπτωση νομικών πρόσωπων ή εταιριών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από τον νομό ή το καταστατικό να τις αντιπροσωπεύουν, υποχρεούνται να παρέχουν την ζητούμενη πληροφορία.