Περιορισμοί πωλητή ηλεκτρονικων συστημάτων κρατήσεων

1. Ο πωλητής συστημάτων θέτει στην διάθεση κάθε συνδρομητή, χωρίς διακρίσεις, όλες τις διευκολύνσεις διανομής ενός ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων.

2. Ο πωλητής συστημάτων δεν απαιτεί από τον συνδρομητή την υπογραφή αποκλειστικής συμβάσεως ούτε εμποδίζει άμεσα ή έμμεσα τον συνδρομητή να γίνει συνδρομητής ή χρήστης οποιουδήποτε άλλου συστήματος η συστημάτων.

3. Η βελτίωση παροχής που προσφέρεται σε ένα συνδρομητή προσφέρεται από τον πωλητή συστημάτων σε όλους τους συνδρομητές χωρίς διακρίσεις.

4. Ο πωλητής συστημάτων δεν περιλαμβάνει μη εύλογους όρους στην σύμβαση συνδρομής που επιτρέπει την χρήση του δικού του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων. Ο συνδρομητής μπορεί ιδίως να καταγγέλλει την σύμβαση του με τον πωλητή συστημάτων τηρώντας προθεσμία όχι μακρότερη των τριών μηνών, που λήγει όμως, το αργότερο, στο τέλος του πρώτου έτους της συμβάσεως. Σ’ αυτή την περίπτωση ο πωλητής συστημάτων δεν δικαιούται να απαιτεί περισσότερο από την επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται άμεσα με την καταγγελία της συμβάσεως.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η παράγραφος 4 δεν ισχύει στην παροχή τεχνικού εξοπλισμού.

6. Ο πωλητής συστημάτων εξασφαλίζει σε κάθε σύμβαση με συνδρομητή ότι–

(α) υπάρχει πρόσβαση στο κύριο έκθεμα, συμφώνα με το άρθρο 172 (εκθέματα), για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός όταν ο καταναλωτής ζητεί πληροφόρηση για ένα μόνο αερομεταφορέα ή μόνο για συνδυασμένα προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς,

(β) ο συνδρομητής ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων δεν χειρίζεται τα παρεχόμενα δεδομένα με τρόπο που θα οδηγούσε σε ανακριβή ή παραπλανητική ή στηριγμένη σε διακρίσεις παρουσίαση πληροφοριών στον καταναλωτή.

7. Ο πωλητής συστημάτων δεν επιβάλλει στον συνδρομητή την υποχρέωση να αποδέχεται προσφορές τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού, αλλά μπορεί να απαιτεί την χρήση εξοπλισμού ή λογισμικού συμβατού με το δικό του σύστημα.