Αποκάλυψη στοιχείων

1. Απαγορεύεται η αποκάλυψη των κατωτέρω στοιχείων για σκοπούς άλλους από την διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες το αρμόδιο δικαστήριο αποφασίζει ότι η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών υπερσταθμίζει τις εσωτερικές και διεθνείς δυσμενείς επιπτώσεις, τις οποίες μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να έχει στην εν λέγω ή σε μέλλουσα έρευνα:

(α) καταθέσεις πρόσωπων προς τους διεξάγοντες έρευνες,

(β) επικοινωνίες μεταξύ πρόσωπων που έχουν συμπράξει στον χειρισμό του αεροσκάφους,

(γ) ιατρικές ή ιδιωτικές πληροφορίες αναφερόμενες σε πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα ή συμβάν,

(δ) φωνητικές καταγραφές στον θάλαμο διακυβερνήσεως και αποτυπώματα τέτοιων καταγράφων, και

(ε) γνώμες εκφρασμένες κατά την ανάλυση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών των καταγραφέων πτήσεως.

2. Τα στοιχειά της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση ή τα παραρτήματα της μόνον όταν είναι απαραίτητα για την ανάλυση του ατυχήματος ή συμβάντος. Τα τμήματα των στοιχείων που δεν σχετίζονται με την ανάλυση δεν αποκαλύπτονται.