Προστασία Ευαίσθητων Πληροφοριών Ασφαλείας

229. Η διάθεση ή η χρησιμοποίηση των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, για σκοπούς άλλους από εκείνους που καθορίζονται, στις εν λόγω παραγράφους, απαγορεύεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις  στις οποίες αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση ατυχήματος, αποφασίζει ότι η αποκάλυψη των αρχείων που σχετίζονται με το ατύχημα υπερσταθμίζει τις εσωτερικές και διεθνείς δυσμενείς επιπτώσεις, τις οποίες μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει στην εν λόγω έρευνα ή σε μέλλουσα έρευνα.