Απόρρητο

1. Οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει των άρθρων 180 (πληροφόρηση) και 181 (έλεγχος) χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της οικείας αξιώσεως ή έλεγχου.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 179 (διαδικασία επί παραβάσεων) και 185 (δημοσίευση αποφάσεων), ο Υπουργός και οι οικείοι υπάλληλοι δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες καλυπτόμενες από το επαγγελματικό απόρρητο και που έχουν συλλέγει από αυτούς κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν την δημοσίευση γενικών πληροφοριών ή επισκοπήσεων που δεν περιέχουν πληροφορίες αναφερόμενες σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.